Projekt „Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu” realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

C5 Poznanie zasad obsługi platformy edukacyjnej m-Academia i dostosowania procesu dydaktycznego oraz zasobów i aktywności do urządzeń mobilnych

Kurs uzupełniający szkolenie wykładowców w zakresie wykorzystania metody e-learningu w edukacji. Prezentuje model edukacyjny uczelni, doświadczenia e-learningu, dobre praktyki oraz przepisy prawne.

The course is designed for teacher who want to learn how to prepare courses for use on portable devices. Contains elements of the methodology for mobile learning.

Keywords: m-learning, mobile learning, Moodle